12. 11. 2019  14:07 Svätopluk
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VATT01_6I - Vákuová technika a technológie (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Vákuová technika a technológie
Kód predmetu: VATT01_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Lokaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marcel Meško, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti prípravy a výroby vákua, ako aj aplikácie vákuovej techniky na špeciálne technologické procesy výroby a spracovania materiálov vo vákuu akými sú zváranie, odlievanie, tepelné spracovanie, tvárnenie a tvorba vrstiev s významnými úžitkovými vlastnosťami.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Vákuum - progresívne prostredie pre výrobné a spracovateľské technológie technických materiálov.
• Koncepcia výroby vákua.
• Zariadenia na výrobu vákua.
• Kryogénna technika.
• Materiály zariadení pre prácu vo vákuu a nízkych teplotách.
• Prevádzka vybraných vákuových zariadení pre výrobné a spracovateľské technológie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŽITŇANSKÝ, M. Vákuová technika a vákuové technológie v strojárstve. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 310 s. ISBN 80-227-0665-5.
ŽITŇANSKÝ, M. Vákuová technika a vákuové technológie v strojárstve: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 187 s. ISBN 80-227-0670-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky a laboratórne cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: