Jan 23, 2020   2:14 p.m. Miloš
Academic information system

Course syllabus FYZI01_6B - Fyzika (MTF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Fyzika
Kód predmetu: FYZI01_6B
Ukončenie a kredity: skúška (8 kreditov)
 
Vyučujúci: Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Igor Jančuška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
RNDr. Peter Perichta, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí vedomosti a zručnosti, potrebné na riešenie problémov technickej praxe fyzikálnymi metódami. Získa prehľad o typoch fyzikálnych problémov, pochopí špecifiká a súvislosti jednotlivých javov. Bude schopný riešiť jednoduchšie problémy z oblasti mechaniky, elektromagnetizmu a termiky.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Typológia fyzikálnych problémov (mierka priestorová, rozložené - sústredené parametre, 1D-2D-3D, mierka časová, statický – dynamický, ustálený – prechodný, lineárny – nelineárny)
Sila, práca, energia, výkon
Fyzikálne polia, pôsobenie na bodové objekty (gravitačné, elektrostatické). Intenzita , potenciál. Gaussov zákon, Newtonov zákon, Coulombov zákon – iba pre hmotný bod alebo bodový elektrický náboj
Pružnosť a pevnosť – základy. Mechanické vlastnosti tuhých látok, kvapalín, plynov
Pôsobenie síl na nebodové objekty: moment sily, moment dvojice síl , rotačný pohyb, ťažisko, moment zotrvačnosti. Elektrický dipól. Elektrické pole v dielektriku, polarizácia a elektrická susceptibilita, modifikácia Gaussovho zákona pre dielektriká.
Elektrické pole v kovoch, usmernený pohyb elektrického náboja, práca a výkon elektrického prúdu.
Magnetické pole vo vákuu, silové pôsobenie magnetického poľa na prúdovodič, magnetický dipól, magnetické pole v látke (magnetizácia a susceptibilita)
Mechanické kmity, pohybová rovnica pre lineárny harmonický oscilátor, energia lineárneho harmonického oscilátora. Tlmenie, vynútené kmity a rezonancia. Mechanické vlny
Elektromagnetická indukcia, elektromagnetické pole, elektromagnetické vlnenie. Vlnová optika, geometrická optika (princípy).
Vnútorná energia plynu, stredná kinetická energia, tlak plynu z hľadiska kinetickej teórie. Teplo, práca plynu. Prvá veta termodynamická.
Tepelná kapacita, termodynamické potenciály. Fázové prechody I. a II. druhu, skupenské teplo.
Zákony popisujúce difúziu, mechanizmy prenosu tepla.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika: Vysokoškolská učebnica obecné fyziky. Z angl.orig. Brno : VUTIUM, 2000. 1198 s. ISBN 80-214-1869-9.
OŽVOLDOVÁ, M. -- BALLO, P. -- HLAVÁČOVÁ, J. -- LAURINC, V. -- ŠTUBŇA, I. -- BRACINÍK, J. -- BUDINSKÝ, J. -- DILLINGER, J. -- HOLÁ, O. -- MACÁKOVÁ, M. -- ČERVEŇ, I. -- GIBOVÁ, Z. -- HALUSKOVÁ, S. -- JAMNICKÝ, I. -- KRAJČOVIČ, J. -- SUČÁKOVÁ, A. -- KVETAN, K. Fyzika I. Bratislava : STU v Bratislave, 2002.
KRAJČOVIČ, J. -- JANČUŠKA, I. -- KVETAN, K. -- HOLOŠOVÁ, H. -- ANTUŠEK, A. Fyzika II. Trnava : AlumniPress, 2007. 259 s. ISBN 978-80-8096-003-2.
OŽVOLDOVÁ, M. -- ČERVEŇ, I. -- DILLINGER, J. -- HALUSKOVÁ, S. -- LAURINC, V. -- HOLÁ, O. -- FEDORKO, P. -- ŠTUBŇA, I. -- KRAJČOVIČ, J. Multimediálna vysokoškolská učebnica fyziky. Časť I (CD ROM). Trnava : Trnavská univerzita, 2007. ISBN 978-80-8082-127-2.
KREMPASKÝ, J. Fyzika: Základný kurz pre technické univerzity. Bratislava : Alfa, 1992. 503 s. ISBN 80-05-01063-X.
WALKER, J. -- HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 2008. 1248 s. ISBN 978-0-471-75801-3.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky 3 hodiny týždenne, výpočtové cvičenia 3 hodiny týždenne
 
Metódy a kritériá hodnotenia: písomná skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Type of output: