Jan 22, 2020   9:41 a.m. Zora
Academic information system

Course syllabus FYZI01_6B - Fyzika (MTF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: FYZI01_6B
Názov predmetu: Fyzika
Ukončenie a kredity: skúška (8 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Klasifikácia fyzikálnych javov (dotácia 6/6)
 
a.Typológia fyzikálnych problémov
b.Sila, práca, energia, výkon ako veličiny prepájajúce rôzne typy fyzikálnych javov

2.Statická rovnováha síl (dotácia 9/9)
 
a.Pôsobenie fyzikálnych polí na bodové objekty
b.Základy pružnosti a pevnosti
c.Pôsobenie síl na telesá

3.Stacionárny transport elektrického náboja (dotácia 6/6)
 
a.Elektrický prúd
b.Magnetické pole

4.Nestacionárne a periodické javy (dotácia 6/6)
 
a.Mechanické kmity a vlny
b.Elektromagnetická indukcia a elektromagnetické vlnenie

5.Tepelné javy (dotácia 9/9)
 
a.Prvá veta termodynamická
b.Fázové prechody
c.Prenos tepla a difúzia


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Type of output: