25. 1. 2020  7:30 Gejza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu NAM201_6B - Náuka o materiáloch II (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: NAM201_6B
Názov predmetu: Náuka o materiáloch II
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Vlastnosti kovových materiálov -- fyzikálne, chemické, mechanické. Rozdelenie mechanických vlastností. (dotácia 2/2)
2.Deformačné chovanie materiálov, pružná, anelastická a plastická deformácia (dotácia 2/2)
3.Odpevňovacie procesy, zotavenie, rekryštalizácia primárna, sekundárna, zmeny mechanických vlastností pri rekyštalizácii (dotácia 2/2)
4.Opotrebenie. Druhy opotrebenia. Zvyšovanie odolnosti proti opotrebeniu. Skúšky opotrebenia. Liatiny (dotácia 2/2)
5.Zvaritelné ocele. Ocele so zvýšenou medzou klzu. Vysokopevné ocele. Ložiskové materiály, spájky. Sposoby zvyšovanie pevnosti ocelí. (dotácia 2/2)
6.Korózia materiálov, druhy korózie, spôsoby zlepšovania protikoróznej ochrany. Korózivzdorné ocele. Žiaruvzdorné ocele. Žiarupevné ocele. Creep. (dotácia 2/2)
7.Nástrojové materiály. Nástrojové ocele uhlíkové, zliatinové, ledeburitické. Rýchlorezné ocele. Spekané karbidy. Rezná keramika. (dotácia 2/2)
8.Tepelné spracovanie. Žíhanie. Kalenie martenzitické, bainitické. Popúšťanie. Zušlachťovanie. Povrchové tepelné spracovanie laserom, indukcí. (dotácia 2/2)
9.Chemicko-tepelné spracovanie. Cementovanie. Tepelné spracovanie po cementovaní. Nitrocementovanie. Nitridovanie. Karbonitridovanie. (dotácia 2/2)
10.Prášková metalurgia. Materiály vyrábané PM - konštrukčné ocele, ledeburitické ocele, neželezné kovy, keramika (dotácia 2/2)
11.Neželezné kovy a zliatiny. Meď a zliatiny medi. Hliník a zliatiny hliníku. Titán. Horčík (dotácia 2/2)
12.Plasty, kompozitné materiály. Keramika. Ostatné nekovové materiály. (dotácia 2/2)
13.Únava materiálov a skúšky únavy. Lomová húževnatosť materiálov. Základné skúšky lomovej húževnatosti. (dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: