31. 10. 2020  23:07 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu NAM201_6B - Náuka o materiáloch II (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
NAM201_6B
Názov predmetu:
Náuka o materiáloch II
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Vlastnosti kovových materiálov -- fyzikálne, chemické, mechanické. Rozdelenie mechanických vlastností. (dotácia 2/2)
2.
Deformačné chovanie materiálov, pružná, anelastická a plastická deformácia (dotácia 2/2)
3.
Odpevňovacie procesy, zotavenie, rekryštalizácia primárna, sekundárna, zmeny mechanických vlastností pri rekyštalizácii (dotácia 2/2)
4.
Opotrebenie. Druhy opotrebenia. Zvyšovanie odolnosti proti opotrebeniu. Skúšky opotrebenia. Liatiny (dotácia 2/2)
5.
Zvaritelné ocele. Ocele so zvýšenou medzou klzu. Vysokopevné ocele. Ložiskové materiály, spájky. Sposoby zvyšovanie pevnosti ocelí. (dotácia 2/2)
6.
Korózia materiálov, druhy korózie, spôsoby zlepšovania protikoróznej ochrany. Korózivzdorné ocele. Žiaruvzdorné ocele. Žiarupevné ocele. Creep. (dotácia 2/2)
7.
Nástrojové materiály. Nástrojové ocele uhlíkové, zliatinové, ledeburitické. Rýchlorezné ocele. Spekané karbidy. Rezná keramika. (dotácia 2/2)
8.
Tepelné spracovanie. Žíhanie. Kalenie martenzitické, bainitické. Popúšťanie. Zušlachťovanie. Povrchové tepelné spracovanie laserom, indukcí. (dotácia 2/2)
9.
Chemicko-tepelné spracovanie. Cementovanie. Tepelné spracovanie po cementovaní. Nitrocementovanie. Nitridovanie. Karbonitridovanie. (dotácia 2/2)
10.
Prášková metalurgia. Materiály vyrábané PM - konštrukčné ocele, ledeburitické ocele, neželezné kovy, keramika (dotácia 2/2)
11.
Neželezné kovy a zliatiny. Meď a zliatiny medi. Hliník a zliatiny hliníku. Titán. Horčík (dotácia 2/2)
12.
Plasty, kompozitné materiály. Keramika. Ostatné nekovové materiály. (dotácia 2/2)
13.
Únava materiálov a skúšky únavy. Lomová húževnatosť materiálov. Základné skúšky lomovej húževnatosti. (dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: