13. 11. 2019  23:06 Stanislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MSMA01_6D - Metódy štúdia materiálov (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Metódy štúdia materiálov
Kód predmetu: MSMA01_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prehĺbenie teoretických znalostí, získanie experimentálnych zručností a nadobudnutie nových poznatkov z oblasti experimentálnych metód štúdia štruktúry a fázového zloženia materiálov, degradácie a ich porušovania, ako aj skúšok mechanických a technologických vlastností materiálov so zameraním najmä na tému dizertačnej práce.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je orientovaný na teoretické a experimentálne zvládnutie metód a postupov štúdia materiálov, využívaných pri riešení témy dizertačnej práce, ako aj ďalších moderných experimentálnych metód a postupov v odbore materiály.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HULÍNSKÝ, V. -- JUREK, K. Zkoumání látek elektronovým paprskem. Praha : SNTL, 1982. 401 s.
Applications of Electron Microfractography to Materials Research. Toronto : ASTM, 1970. 96 s.
HRIVŇÁK, I. Elektrónová mikroskopia ocelí. Bratislava : Veda, 1986. 284 s.
Metody analýzy povrchů: Elektronová spektroskopie. Praha : Academia, 1990. 323 s. ISBN 80-200-0261-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je orientovaný na teoretické a experimentálne zvládnutie metód a postupov štúdia materiálov, využívaných pri riešení témy dizertačnej práce, ako aj ďalších moderných experimentálnych metód a postupov v odbore materiály.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: