12. 12. 2019  17:56 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MSMA01_6D - Metódy štúdia materiálov (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MSMA01_6D
Názov predmetu: Metódy štúdia materiálov
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Predmet je orientovaný na teoretické a experimentálne zvládnutie metód a postupov štúdia materiálov, využívaných pri riešení témy dizertačnej práce, ako aj ďalších moderných experimentálnych metód a postupov v odbore materiály.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: