16. 12. 2019  3:42 Albína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu BPRO01_6B - Bakalársky projekt (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: BPRO01_6B
Názov predmetu: Bakalársky projekt
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Zadanie témy referátu. Téma je v úzkom súvise s vybranou témou bakalárskej práce. Požadovaný rozsah referátu je asi 15 - 20 strán. (dotácia 0/0)
 
a.Obsahom býva reflexia témy bakalárskej práce v odbornej literatúre. Text referátu sa môže použiť do bakalárskej práce. Poslucháč sa bližšie zoznámi (pomocou literatúry a prípadne návštevou vo vybranom podniku) s oblasťou, do ktorej zapadne téma referátu. Vyhľadávanie vhodnej literatúry (doporučenej a ďalšej). Konzultácie s vedúcim projektu, vedúcim bakalárskej práce a odborníkmi v danej oblasti.
b.Zhrnutie poznatkov z prvej časti excerpcie a konzultácií. Zhodnotenie a vytknutie ďalších cieľov. Porovnávanie jednotlivých údajov z literatúry a prípadne z praxe. Kontrola vykonanej práce. Pripomienky vedúceho cvičenia k smerovaniu a obsahu práce.
c.Konzultácie prípadných nejasností o ďalšom spracovaní témy referátu vedúcim bakalárskej práce. Ďalšie excerpcie z domácej a zahraničnej literatúry. Porovnávanie jednotlivých údajov.
d.Konzultácie o spôsobe spracovania témy. Spracovanie zadanej problematiky do formy referátu. Odovzdávanie, kontrola, obhajoba a posudzovanie referátu.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: