Dec 14, 2019   6:56 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Course syllabus MSVM01_6B - Metódy skúmania štruktúry a vlastností materiálov (MTF - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Metódy skúmania štruktúry a vlastností materiálov
Kód predmetu: MSVM01_6B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Ivona Černičková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marián Drienovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Úlohou predmetu je oboznámiť poslucháčov so základnými experimentálnymi metódami pri skúmaní štruktúry a vlastností kovových a nekovových materiálov. Nadväzuje na základné informácie získané v predmetoch Náuka o materiáloch, Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov a Technické materiály. Oboznámia sa s optickými, termickými, magnetickými, akustickými a ostatnými fyzikálnymi metódami. Pomocou praktických úloh poslucháči získajú experimentálne skúsenosti pri práci v metalografickom laboratóriu pri príprave a vyhodnocovaní štruktúrnych zmien v materiáloch. Súčasne získajú prehľad o možnostiach uplatnenia metód v praxi.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je členený na prednášky a cvičenia, ktoré prebiehajú priamo v laboratóriách a sú spojené s praktickými ukážkami postupov metalografickej prípravy materiálu a termických meraní. Počas laboratórnych cvičení majú študenti možnosť absolvovať individuálnu prípravu vybraných technických materiálov (oceľ, liatina, meď a hliníková zliatina) a ich štúdium.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANDOŠ, F. -- ŘÍMAN, R. -- GEMPERLE, A. Využití moderních laboratorních metod v metalografii. Praha : SNTL, 1985. 384 s.
ŠESTÁK, J. Měření termofyzikálních vlastností pevných látek: Teoretická termická analýza. Praha : Academia, 1982. 345 s.
ŠESTÁK, J. Thermophysical properties of solids: Their measurements and theoretical thermal analysis. Praha : Academia, 1984. 440 s.
Základy fysikálních měření: Díl 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 523 s.
Základy fysikálních měření: Díl 2. Část A. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 295 s.
Základy fysikálních měření: Díl 2. Část B. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 301 s.
Základy fyzikálních měření 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 669 s.
HRIVŇÁK, I. -- HRIVŇÁKOVÁ, D. Materiálografia. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 363 s. ISBN 978-80-227-3606-0.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je členený na prednášky a cvičenia, ktoré prebiehajú priamo v laboratóriách a sú spojené s praktickými ukážkami postupov metalografickej prípravy materiálu a meraní.
Praktické ukážky prípravy materiálov, analýzy a merania budú prebiehať priamo laboratóriách štruktúrnych analýz LŠA a v laboratóriách termických meraní UMAT MTF STU.
Študenti absolvujú praktické ukážky a tiež budú mať možnosť technické materiály pripraviť a analyzovať mikroskopickými alebo kalorimetrickými meraniami.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Dve písomné práce počas semestra
Dva referáty počas semestra
Písomná práca počas skúšky
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Type of output: