24. 1. 2020  18:03 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MSVM01_6B - Metódy skúmania štruktúry a vlastností materiálov (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MSVM01_6B
Názov predmetu: Metódy skúmania štruktúry a vlastností materiálov
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Úvod do predmetu a nadväznosť na doteraz získané poznatky v predchádzajúcom učive (dotácia 2/2)
 
a.Úloha hodnotenia štruktúry a vlastností v materiálovom inžinierstve
b.Prehľad a rozdelenie experimentálnych metód
c.Vplyv technológie výroby a spracovania kovových a nekovových materiálov na ich makro a mikroštruktúru
d.Miesto a spôsob odberu vzoriek

2.Svetelný mikroskop (dotácia 2/2)
 
a.Fyzikálne základy zobrazenia - základné pojmy
b.Konštrukcia osvetľovacej a zobrazovacej sústavy
c.Základné charakteristiky svetelného mikroskopu (rozlišovacia schopnosť, hĺbka ostrosti, zväčšenie)

3.Svetelná mikroskopia (dotácia 2/2)
 
a.Princípy zobrazenia v svetlom poli a oblasti použitia v metalografii
b.Princípy zobrazenia v tmavom poli a oblasti použitia v metalografii
c.Praktické ukážky využitia rôznych princípov zobrazenia
d.Spôsoby merania mikrotvrdosti a jej vyhodnotenie

4.Svetelná mikroskopia (dotácia 2/2)
 
a.Princíp fázového kontrastu pri zobrazení v prechádzajúcom a odrazenom svetle
b.Aplikácia fázového kontrastu

5.Interferenčná a polarizačná mikroskopia (dotácia 2/2)
 
a.Princípy interferenčného a polarizačného kontrastu
b.Štúdiu magnetických materiálov s využitím polarizačnej mikroskopie

6.Diferenčný interferenčný kontrast DIC, Laserová konfokálna mikroskopia (dotácia 2/2)
 
a.Diferenčný interferenčný kontrast DIC
b.Nomarski DIC
c.Laserová konfokálna mikroskopia

7.Termické metódy analýzy materiálov (dotácia 2/2)
 
a.Základy termických procesov
b.Meranie termofyzikálnych veličín
c.Presnosť merania požiadavky na prístrojové vybavenie
d.Termická analýza, fyzikálne základy metódy, oblasti použitia

8.Dilatometrická analýza (dotácia 2/2)
 
a.Fyzikálne základy a princípy merania dĺžkových a objemových zmien materiálov
b.Požiadavky na prístrojové vybavenie
c.Meranie koeficientov dĺžkovej rozťažnosti
d.Sledovanie procesov prebiehajúcich v tuhom stave (fázové transformácie v tuhom stave, rozpad presýtených tuhých roztokov)

9.Diferenčná termická analýza (dotácia 2/2)
 
a.Princíp a charakteristiky metódy
b.Teoretický rozbor tepelných procesov
c.Použitie v praxi
d.Spôsoby vyhodnocovania a interpretácie tepelných kriviek

10.Kalorimetria a diferenčná skeningová kalorimetria (dotácia 2/2)
 
a.Princípy merania
b.Teoretický rozbor metód
c.Oblasti použitia a vyhodnocovanie záznamov

11.Termogravimetria (dotácia 2/2)
 
a.Fyzikálno-chemický princíp metódy
b.Aplikácie v reakčných systémoch tuhá látka - plyn
c.Interpretácia termogravimetrických kriviek


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: