31. 10. 2020  11:05 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MADI01_6I - Materiálový dizajn (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu:
Materiálový dizajn
Kód predmetu:
MADI01_6I
Ukončenie a kredity:
skúška (7 kreditov)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent/študentka má po absolvovaní predmetu prehľad o rôznych skupinách materiálov, ako aj o ich vlastnostiach a štruktúre, pričom je schopný/á vybrať spomedzi nich ten najvhodnejší pre konkrétnu aplikáciu. Vie tiež odporučiť, ako spracovať alebo ináč upraviť vybraný materiál, aby čím viac vyhovoval zvolenej aplikácii. Prehĺbil/a a upevnil si analytický prístup k riešeniu materiálových problémov v rôznych priemyselných odvetviach (hutníctvo, strojárstvo, energetika, elektronika, chemický priemysel a pod.). Osvojil/a si zásady materiálového dizajnu, ako dôležitého nástroja používaného hlavne pri vývoji pokročilých materiálov pre špičkové technologické aplikácie.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Voľba vhodných materiálov pre použitie v rôznych priemyselných odvetviach so zameraním na pokročilé technológie. S využitím teoretických poznatkov a praktických skúseností študenta/študentky získaných počas inžinierskeho štúdia, nachádzať prepojenia medzi fyzikálnou podstatou javov charakterizujúcich zvolený materiál, postupmi jeho spracovania alebo iných úprav, dosiahnutými vlastnosťami a metódami ich charakterizovania, ako aj rizikami, ktorým je materiál vystavený počas prevádzky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANOVEC, J. -- GRGAČ, P. -- SKARBA, M. Progresívne materiály a technológie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. 300 s. ISBN 978-80-227-3648-0.
MITTEMEIJER, E J. The microstructure – property relationship using metals as model systems. New York/Heidelberg : Springer, 2011. 500 s. ISBN 978-3-642-10500-5.
CARDARELLI, F. Materials handbook. New York/Heidelberg : Springer, 2008. 1350 s. ISBN 978-1-84628-669-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky, semináre, písomná alebo verbálna previerka vedomostí v rámci seminárov, písomná a ústna skúška
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Ak student/ka získa z previerky vedomostí na seminároch, písomnej a ústnej skúšky sumárne 56 a viac bodov úspešne absolvuje predmet a je mu/jej pridelených 7 ECTS kreditov.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: