19. 1. 2020  0:38 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MADI01_6I - Materiálový dizajn (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MADI01_6I
Názov predmetu: Materiálový dizajn
Ukončenie a kredity: skúška (7 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Podstata, nástroje a užitočnosť materiálového dizajnu (dotácia 3/3)
 
a.Vysvetlenie základných pojmov a oboznámenie študentov s obsahom predmetu

2.Technológie výroby pokročilých materiálov (vybrané kovy a nekovy) (dotácia 12/12)
 
a.Teoretický základ - termodynamika a kinetika heterogénnych reakcií
b.Priradenie vhodných technológií jednotlivým skupinám zvolených materiálov
c.Voľba vhodných diagnostických metód pre určenie vlastností zvolených materiálov
d.Praktické aspekty použitia zvolených technológií a materiálov

3.Jemnozrnné materiály a nanomateriály (dotácia 6/6)
 
a.Teoretický základ - spevňovacie procesy v tuhých látkach, prechod medzi húževnatým a krehkým stavom, superplasticita
b.Priradenie vhodných technológií jednotlivým skupinám zvolených materiálov
c.Voľba vhodných diagnostických metód pre určenie vlastností zvolených materiálov
d.Praktické aspekty použitia zvolených materiálov

4.Kompozitné materiály (dotácia 12/12)
 
a.Teoretický základ -- modely prenosu mechanického zaťaženia a vyjadrenie zastúpenia fáz
b.Pevnosť a tuhosť dlhovláknitých kompozitov v pozdĺžnom a priečnom smere
c.Pevnosť a tuhosť krátkovláknitých kompozitov v pozdĺžnom a priečnom smere

5.Materiály pre mikroelektroniku a špeciálne aplikácie (dotácia 6/6)
 
a.Teoretický základ -- princípy elektrickej vodivosti, elektrochémia, mriežkové poruchy
b.Priradenie vhodných technológií jednotlivým skupinám zvolených materiálov
c.Voľba vhodných diagnostických metód pre určenie vlastností zvolených materiálov
d.Praktické aspekty použitia zvolených materiálov


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: