5. 12. 2019  20:36 Oto
Akademický informační systém

Sylabus předmětu MSDM01_6B - Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MSDM01_6B
Názov predmetu: Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Vlastnosti materiálov. Mechanické vlastnosti. Druhy poškodenia materiálov. Elastická a plastická deformácia. (dotácia 2/2)
2.Napäťovo - deformačné charakteristiky (dotácia 2/2)
 
a.Jednoosový stav napätosti, viacosový stav napätosti
b.Elastické konštanty, Hookov zákon
c.Objemová deformácia a hydrostatické napätie
d.Plastická deformácia
e.Základné mechanické vlastnosti materiálov - pružnosť, plastickosť, pevnosť, húževnatosť

3.Mechanické skúšky -- skúška ťahom, skutočné napätia a deformácie pri ťahovej skúške, skúšky tlakom, ohybom, krutom a strihom (dotácia 2/2)
4.Zostrojovanie ťahového diagramu. Skúšky tvrdosti -- porovnávacie, vrypové, odrazové, vnikacie (dotácia 2/2)
 
a.Skúšky tvrdosti podľa Brinella, Vickersa, Rockwella
b.Zariadenia určené na skúšky tvrdosti, voľba zaťaženia
c.Dynamické skúšky tvrdosti
d.Skúšky mikrotvrdosti

5.Mechanické vlastnosti v reálnych podmienkach. Medzný stav. Koeficient intenzity napätia. Základy lomovej mechaniky. Lomová húževnatosť. Koncepcie a kritériá odolnosti proti krehkému porušeniu. (dotácia 2/2)
6.Skúšky rázovej húževnatosti (dotácia 2/2)
 
a.Typy skúšok: Charpyho skúška, Izodova skúška, kyvadlové kladivá sytému Charpy a Amsler
b.Vplyv teploty
c.Tranzitné krivky. Podiel kryštalického lomu
d.Skúška na rázový ohyb DT

7.Skúška teploty nulovej húževnatosti NDT - Pelliniho skúška, skúška veľkých telies na rázový ohyb DWTT, skúška teploty zastavenia trhliny - Robertsonova skúška. (dotácia 2/2)
8.Metodika skúšania charakteristík lomovej mechaniky (dotácia 2/2)
 
a.Typy skúšobných telies a diagramov F-f a F-V
b.Meranie základných veličín s využitím lomovej mechaniky

9.Únava materiálov (dotácia 2/2)
 
a.Charakteristiky únavovej životnosti
b.Wöhlerova krivka
c.Skúšky únavy

10.Tečenie (dotácia 2/2)
 
a.Krivka tečenia, charakteristika krivky tečenia
b.Skúšky tečenia

11.Meranie mechanických vlastností na malých vzorkách. Odber materiálu z technického zariadenia, "penetračná skúška" - small punch test. (dotácia 2/2)
12.Nedeštruktívne defektoskopické skúšky 1 (dotácia 2/2)
 
a.Vizuálne skúšky
b.Kapilárne skúšky
c.Magnetická prášková metóda
d.Metóda vírivých prúdov

13.Nedeštruktívne defektoskopické skúšky 2 (dotácia 2/2)
 
a.Ultrazvuková defektoskopia
b.Prežarovacie metódy
c.Akustická emisia
d.Štrukturoskopia
e.Termografia
f.Skúšky netesností


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: