Feb 17, 2020   2:42 p.m. Miloslava
Academic information system

Course syllabus MFZS01_6I - Metalografia a fraktografia zvarových spojov (MTF - LS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Metalografia a fraktografia zvarových spojov
Kód predmetu: MFZS01_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Katarína Bártová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa rozšírené znalosti z metalografickej analýzy v nadväznosti na obsah predmetu Náuka o materiáli. Získa vedomosti o svetelnej a rastrovacej elektrónovej mikroskopi a spôsoboch prípravy vzoriek zvarových spojov pre metalografickú a fraktografickú analýzu. Vie identifikovať jednotlivé fázy a štruktúrne útvary v zvarových spojoch železných a neželezných zliatin. Nájde súvis medzi rovnovážnymi diagramami a reálnou makroštruktúrou a mikroštruktúrou zvarových spojov. Získa vedomosti o fraktografickej analýze. Dokáže určiť mechanizmus porušenia zvarových spojov na základe morfologických charakteristík pre jednotlivé typy lomov. Všetky teoretické znalosti si prakticky overí pri analýze reálnych zvarových spojov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Spôsoby prípravy metalografických a fraktografických vzoriek
Základné charakteristiky a princípy činnosti metalografického a rastrovacieho elektrónového mikroskopu.
Charakterizácia mikroštruktúry zvarových spojov
Podrobná makroštruktúrna a mikroštruktúrna analýza zvarových spojov zliatin na báze železa a neželezných kovov
Spôsoby detekcie defektov zvarových spojov
Základné mechanizmy porušovania materiálov
Krehký a húževnatý lom
Morfologická makro a mikrocharakterizácia lomových plôch
Súvis medzi mikroštruktúrou zvarových spojov a ich lomového chovania
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRIVŇÁK, I. -- HRIVŇÁKOVÁ, D. Materiálografia. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 363 s. ISBN 978-80-227-3606-0.
HRIVŇÁK, I. Fraktografia. Trnava : AlumniPress, 2009. 99 s. ISBN 978-80-8096-089-6.
HRIVŇÁK, I. Elektrónová mikroskopia ocelí. Bratislava : Veda, 1986. 284 s.
KOUTSKÝ, J. -- JANDOŠ, F. -- KAREL, V. Lomy ocelových částí. Praha : SNTL, 1976. 345 s.
JANDOŠ, F. -- ŘÍMAN, R. -- GEMPERLE, A. Využití moderních laboratorních metod v metalografii. Praha : SNTL, 1985. 384 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je rozčlenený na prednáškové bloky a na praktické cvičenia, kde sú študenti rozdelení na skupiny s maximálnym počtom 5 až 6 poslucháčov. Cvičenia sú rozdelené na laboratórne práce s praktickou realizáciou na špičkových zariadeniach a dôrazom na aplikáciu experimentálnych meraní v zadaní diplomového projektu, príprave teoretických poznatkov o jednotlivých metódách a PPT prezentácie nameraných a vyhodnotených dát v zápočtovom týždni.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Písomná a ústna skúška so započítaním výsledkov hodnotenia absolvovaných cvičení. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 82 bodov, na hodnotenie C najmenej 73 bodov, na hodnotenie D najmenej 64 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov za cvičenie a skúšku.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Type of output: