16. 12. 2019  4:22 Albína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MFZS01_6I - Metalografia a fraktografia zvarových spojov (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MFZS01_6I
Názov predmetu: Metalografia a fraktografia zvarových spojov
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Spôsoby prípravy metalografických a fraktografických vzoriek
Základné charakteristiky a princípy činnosti metalografického a rastrovacieho elektrónového mikroskopu.
Charakterizácia mikroštruktúry zvarových spojov
Podrobná makroštruktúrna a mikroštruktúrna analýza zvarových spojov zliatin na báze železa a neželezných kovov
Spôsoby detekcie defektov zvarových spojov
Základné mechanizmy porušovania materiálov
Krehký a húževnatý lom
Morfologická makro a mikrocharakterizácia lomových plôch
Súvis medzi mikroštruktúrou zvarových spojov a ich lomového chovania


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: