28. 1. 2020  14:16 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu MOFR01_6I - Modelovanie fázových rovnováh (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Modelovanie fázových rovnováh
Kód predmetu: MOFR01_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Roman Čička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marián Drienovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent rozvinie svoje znalosti výpočtovej termodynamiky v oblasti materiálového inžinierstva, bude schopný aplikovať metódu CALPHAD pri výpočtoch fázových rovnováh a prakticky používať výpočtové softvery Thermocalc a Dictra.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1) Úvod, mikroštruktúra kovových a nekovových materiálov, prehľad súčasných poznatkov o výpočtovej termodynamike
2) Základné pojmy v termodynamike materiálov
3) Termodynamický popis čistých látok
4) Termodynamický popis roztokov, zmesí a intermediárnych fáz
5) Termodynamika rozhraní a materiálových procesov
6) Vytváranie a optimalizácia termodynamických databáz
7) Prípadové štúdie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GASKELL, D R. Introduction to the Thermodynamics of Materials. Washington : Taylor and Francis Ltd., 1995. 568 s. ISBN 1-56032-432-5.
DEHOFF, R T. Thermodynamics in Materials Science. New York : McGraw-Hill, 1993. 532 s. ISBN 0-07-112596-5.
SUNDMAN, B. -- FRIES, S. -- LUKAS, H L. Computational Thermodynamics. The Calphad Method. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 313 s. ISBN 978-0-521-86811-2.
NISHIZAWA, T. Thermodynamics of Microstructures. Materials Park, Ohio, USA: ASM International , 2008. 295 s. ISBN 978-0-87-170716-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky: oboznámenie sa s problematikou
Cvičenia: praktické výpočty termodynamických vlastností, fázových rovnováh a kinetiky procesov v materiálových systémoch pomocou softvérov Thermo-Calc a Dictra
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Predbežné hodnotenie: päť čiastkových zadaní (po 6 bodov), komplexné zadanie (20 bodov)

Záverečné hodnotenie: skúška bude písomnou i ústnou formou, pričom možno získať 50 bodov. Pri celkovom hodnotení sa sčítajú body z vypracovaných zadaní a zo skúšky, pričom na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B je potrebné získať najmenej 83 bodov, na hodnotenie C je potrebné získať najmenej 74 bodov, na hodnotenie D je potrebné získať najmenej 65 bodov, na hodnotenie E je potrebné získať najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nesplní podmienku účasti min. na 2/3 všetkých prednášok a na všetkých cvičeniach, neodovzdá niektoré zadanie, alebo v celkovom hodnotení získa menej ako 56 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: