22. 2. 2020  9:32 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PSE101_6B - Projektový seminár I (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Projektový seminár I
Kód predmetu: PSE101_6B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Roman Čička, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
RNDr. Helena Hološová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Karol Kvetan, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky a vedomosti potrebné pre návrh, realizáciu a vyhodnotenie jednoduchého technického experimentu. Získa praktické skúsenosti v oblasti numerického a grafického spracovania experimentu. Vie navrhnúť model prípravy a realizácie experimentu, spracovania, analýzy experimentálnych výsledkov a dedukcie vlastných záverov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Praktická realizácia jednoduchých experimentov - aplikácia vedomostí a zručností v priebehu, pri spracovaní a vyhodnotení experimentu. Použitie prístrojov a meracích aparatúr.
• Zásady návrhu, prípravy a realizácie experimentu. Návrh a tvorba tabuliek, grafov, používanie fyzikálnych veličín a jednotiek.
• Funkčné závislosti, tabelovanie funkcií, grafické znázornenie funkcií a nameraných veličín.
• Meranie a vyhodnotenie základných materiálových vlastností.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KUBLIHA, M. -- LABAŠ, V. -- MINÁRIK, S. -- KAŠŠÁKOVÁ, V. -- BOŠÁK, O. Metodológia technického experimentu. Trnava : AlumniPress, 2007. 110 s. ISBN 978-80-8096-005-6.
Krajčovič J., Kvetan K., Labaš V., Minárik S., Návody na laboratórne cvičenia z fyziky. STU Bratislava, Bratislava 2000, ISBN 80-227-1370-8
Kubáček, L., Kubáčková, L.: Statistika a metrologie. Vydavatelstvo Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2000, ISBN 80-244-0093-6
Meloun, M., Militký, J.: Statistické spracování experimentálních dát. PLUS s r.o., Praha 1994, ISBN 80-85297-56-6

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky/laboratórne/konštrukčné cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Pri celkovom hodnotení sa sčítajú hodnotenia z čiastkových zadaní a zo skúšky, pričom na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92%, na získanie hodnotenia B je potrebné získať najmenej 83%, na hodnotenie C je potrebné získať najmenej 74%, na hodnotenie D je potrebné získať najmenej 65%, na hodnotenie E je potrebné získať najmenej 56%. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nesplní podmienku účasti na všetkých cvičeniach, neodovzdá niektoré zadanie, alebo v celkovom hodnotení získa menej ako 56%.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: