16. 12. 2019  10:37 Albína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PSE101_6B - Projektový seminár I (MTF - LS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PSE101_6B
Názov predmetu: Projektový seminár I
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Úvod. Zásady návrhu, prípravy a realizácie experimentu (dotácia 0/4)
 
a.Ciele a úlohy predmetu. Poučenie o bezpečnosti pri práci v laboratóriu
b.Návrh a tvorba tabuliek a grafov
c.Používanie fyzikálnych veličín a jednotiek v súlade s normou STN ISO 31

2.Neistoty merania (dotácia 0/4)
 
a.Klasifikácia neistôt merania, charakteristika presnosti prístrojov: medzné hodnoty, triedy presnosti, zaradenie prístrojov do tried presnosti, zaokrúhlenie neistoty merania.
b.Charakteristiky súborov dát - typy a charakteristiky rozdelení, určovanie primárnych neistôt: neistoty typu A, neistoty typu B.
c.Rozšírená neistota: odhad strednej hodnoty, skladanie neistôt typu A a typu B.

3.Spracovanie nameraných hodnôt (dotácia 0/4)
 
a.Funkčné závislosti, tabelovanie funkcií, grafické znázornenie funkcie
b.Metóda postupných meraní
c.Metóda najmenších štvorcov - princíp a použitie, výpočet koeficientov lineárnej závislosti

4.Praktická realizácia jednoduchých experimentov (dotácia 0/4)
5.Praktická realizácia jednoduchých experimentov (dotácia 0/4)
6.Praktická realizácia jednoduchých experimentov (dotácia 0/4)
7.Praktická realizácia jednoduchých experimentov (dotácia 0/4)
8.Praktická realizácia jednoduchých experimentov (dotácia 0/4)
9.Praktická realizácia jednoduchých experimentov (dotácia 0/4)
10.Praktická realizácia jednoduchých experimentov (dotácia 0/4)
11.Praktická realizácia jednoduchých experimentov (dotácia 0/4)
12.Praktická realizácia jednoduchých experimentov (dotácia 0/4)
13.Záverečné cvičenie (dotácia 0/4)
 
a.Záverečné vyhodnotenie priebežného hodnotenia
b.Pokyny ku skúške
c.Domeriavanie vymeškaných úloh


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: