19. 2. 2020  2:28 Vlasta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu NAMA01_6D - Náuka o materiáloch (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: NAMA01_6D
Názov predmetu: Náuka o materiáloch
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Vnútorná stavba materiálov (makroštruktúra, mikroštruktúra, subštruktúra, stavba kryštálov).
Kovové sústavy. Tuhnutie kovov a zliatin. Základné typy rovnovážnych fázových diagramov. Fázové premeny v tuhom stave. Železo a jeho zliatiny. Ocele a liatiny. Teória tepelného spracovania ocelí, transformačné diagramy IRA, ARA. Žíhanie, kalenie a popúšťanie. Tepelno mechanické spracovanie ocelí. Neželezné kovy a ich zliatiny. Plasty. Makromolekulárne látky a prísady. Elastoméry, plastoméry a reaktoplasty. Keramické materiály. Úžitková a technická keramika. Spekané karbidy. Sklo. Materiály s nekonvenčnou štruktúrou a vlastnosťami. Mechanické skúšky materiálov statické a dynamické, skúšky pri vysokých a nízkych teplotách, skúšky technologické a defektoskopické. Fraktografická analýza. Krehký lom, húževnatý lom. Metódy skúmania štruktúry a fázového zloženia materiálov. Metódy prípravy vzoriek. Svetelná mikroskopia, riadkovacia elektrónová mikroskopia, transmisná elektrónová mikroskopia, konfokálna mikroskopia. Röntgenová difrakčná analýza.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: