17. 11. 2019  7:49 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TPMM01_6D - Technológie prípravy moderných materiálov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Technológie prípravy moderných materiálov
Kód predmetu: TPMM01_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent/študentka po absolvovaní predmetu disponuje poznatkami o tenkovrstvových technológiách a 
príprave objemových a kompozitných materiálov s určením pre elektrotechniku a elektroniku.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Tenkovrstvové technológie a príprava objemových a kompozitov materiálov pre elektrotechniku a elektroniku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANOVEC, J. -- SKARBA, M. -- GRGAČ, P. -- GÖMÖRY, F. -- KUSÝ, M. -- GOGOLA, P. Progresívne materiály a technológie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 299 s. ISBN 978-80-227-3648-0.
GÖMÖRY, F. -- ŠOUC, J. -- PARDO, E. -- SEILER, E. -- SOLOVIOV, M. -- FROLEK, Ľ. -- SKARBA, M. -- KONOPKA, P. -- PEKARČÍKOVÁ, M. -- JANOVEC, J. AC Loss in Pancake Coil Made From 12 mm Wide REBCO Tape. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 23. s. 3.
PEKARČÍKOVÁ, M. -- SKARBA, M. -- KONOPKA, P. -- JANOVEC, J. -- SOLOVYOV, M. -- PARDO, E. -- GÖMÖRY, F. Investigation of defects in functional layer of high temperature superconducting tapes. Physica C-Superconductivity and its Applications, 497. s. 24--29.
GÖMÖRY, F. Study of electric properties of high temperature superconductors with the help of magnetic measurements: dissertation to habilitate in area 5.2.26 Materials. Habilitačná práca. Trnava : 2009.
GÖMÖRY, F. Štúdium vlastností supravodičov s vysokými kritickýcmi teplotami pomocou striedavých magnetických meraní: Dok.diz.práca. Dát.obhaj.: 24.09.1998. Č.ved.odb.: 11-22-9. Dizertačná práca. Bratislava : 1996. 106 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet bude prebiehať formou seminárov, pričom dôraz bude kladený na samostatnú prácu doktoranda.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie je vo forme ústnej skúšky.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: