20. 11. 2019  23:31 Félix
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TPMM01_6D - Technológie prípravy moderných materiálov (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TPMM01_6D
Názov predmetu: Technológie prípravy moderných materiálov
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
Tenkovrstvové technológie a príprava objemových a kompozitov materiálov pre elektrotechniku a elektroniku.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Typ výstupu: