16. 10. 2019  14:04 Vladimíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-AS - Algebraické štruktúry (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-AS
Názov predmetu: Algebraické štruktúry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra je možné získať 30 bodov (písomná previerka 20 bodov a riešenie zadaných úloh 10 bodov) . Na prístup na skúšku je potrebných 15 bodov. Body získané počas semestra sa započítavajú do celkového hodnotenia. Po skončení semestra bude písomná skúška, maximálny počet bodov 70. Súčet bodov zo semestra a skúšky určuje hodnotenie podľa čl.16 študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad z algebraických štruktúr, ktoré zohrávajú významnú úlohu v informatike. Naučí sa pracovať s matematickými pojmami v abstraktnej rovine.
 
Stručná osnova predmetu:
Binárne operácie, pologrupy a monoidy. Izomorfimus a homorofizmus pologrúp. Grupy.
Okruhy a polia, zväzy, podzväzy, distributívne, modulárne a ortomodulárne zväzy.
Boolovske algebry. Reprezentácia boolovských algebier, boolovský kalkul.
Boolovské funkcie, algebra logiky.
Algebra logických sietí.
Súčiny Boolovských algebier.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACLANE, S. -- BIRKHOFF, G. Algebra. Bratislava : Algebra, 1973. 662 s.
MAC LANE, S. -- BIRKHOFF, G. Prehľad modernej algebry: Z angl.orig. Bratislava : Alfa, 1979. 468 s.
ZLATOŠ, P. Lineárna algebra a geometria. Bratislava: Albert Marenčin PT, 2011. 741 s. ISBN 978-80-8114-111-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 484

ABCDEFX
6,8 %16,1 %13,6 %26,2 %31,4 %5,9 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Dávid Pancza, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2018
Schválil: doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 04. 2018.

Typ výstupu: