7. 12. 2019  2:14 Ambróz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-AS - Algebraické štruktúry (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Algebraické štruktúry
Kód predmetu: B-AS
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. RNDr. Oľga Nánásiová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Dávid Pancza, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad z algebraických štruktúr, ktoré zohrávajú významnú úlohu v informatike. Naučí sa pracovať s matematickými pojmami v abstraktnej rovine.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Binárne operácie, pologrupy a monoidy. Izomorfimus a homorofizmus pologrúp. Grupy.
Okruhy a polia, zväzy, podzväzy, distributívne, modulárne a ortomodulárne zväzy.
Boolovske algebry. Reprezentácia boolovských algebier, boolovský kalkul.
Boolovské funkcie, algebra logiky.
Algebra logických sietí.
Súčiny Boolovských algebier.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACLANE, S. -- BIRKHOFF, G. Algebra. Bratislava : Algebra, 1973. 662 s.
MAC LANE, S. -- BIRKHOFF, G. Prehľad modernej algebry: Z angl.orig. Bratislava : Alfa, 1979. 468 s.
ZLATOŠ, P. Lineárna algebra a geometria. Bratislava: Albert Marenčin PT, 2011. 741 s. ISBN 978-80-8114-111-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: 2 hodiny prednášok / 2 hodiny cvičení týždenne
 
Metódy a kritériá hodnotenia: 30% - 70%
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 04. 2018.

Typ výstupu: