14. 12. 2019  22:48 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-PROG2 - Programovanie 2 (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Programovanie 2
Kód predmetu: B-PROG2
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Pavol Marák (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Stanislav Marček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Špaček (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné vedomosti a zručnosti pri návrhu algoritmov a procedurálnom programovaní. Zvládnuť základy programovacieho jazyka C.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Programovanie 1 alebo úspešne absolvované Úvod do inžinierstva
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy algoritmizácie a programovania, úvod do jazyka C
2. Základné syntaktické prvky jazyka C, tok riadenia, funkcie a podprogramy
3. Premenné, dátové typy, operátory, výrazy, základné I/O
4. Logické výrazy, podmienky, vetvenie
5. Cykly
6. Súborový systém, štandardné knižnice jazyka C
7. Organizácia pamäte, dátový typ smerník
8. Komplexné dátové typy, štruktúry
9. Jednorozmerné polia
10. Znaky a reťazce
11. Dynamická pamäť
12. Viacrozmerné polia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KERNIGHAN, B W. -- RITCHIE, D M. Programovací jazyk C. Brno : Computer Press, 2013. 286 s. ISBN 978-80-251-0897-0.
HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 1. díl. České Budějovice : Nakladatelství KOPP, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7232-383-8.
KADLEC, V. Učíme se programovat v jazyce C. Praha: Computer Press, 2002. 278 s. ISBN 80-7226-715-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je realizovaný formou prednášok, seminárov a domácich zadaní.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška (písomná).
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 06. 2018.

Typ výstupu: