28. 1. 2020  0:58 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-PROG2 - Programovanie 2 (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-PROG2
Názov predmetu: Programovanie 2
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Základné pojmy algoritmizácie a programovania, úvod do jazyka C
2. Základné syntaktické prvky jazyka C, tok riadenia, funkcie a podprogramy
3. Premenné, dátové typy, operátory, výrazy, základné I/O
4. Logické výrazy, podmienky, vetvenie
5. Cykly
6. Súborový systém, štandardné knižnice jazyka C
7. Organizácia pamäte, dátový typ smerník
8. Komplexné dátové typy, štruktúry
9. Jednorozmerné polia
10. Znaky a reťazce
11. Dynamická pamäť
12. Viacrozmerné polia


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 06. 2018.

Typ výstupu: