Oct 25, 2020   2:53 a.m. Aurel
Academic information system

Course syllabus D-DP3E-AI - Dizertačný projekt IIIe (FEI - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu:
Dizertačný projekt IIIe
Kód predmetu: D-DP3E-AI
Ukončenie a kredity:
zápočet (10 kreditov)
 
Vyučujúci:
Dr. rer. nat. Martin Drozda (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Postupné napĺňanie stanovených cieľov dizertácie hlavne formou štúdia vedeckej literatúry a individuálnej a tímovej práce.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade so stanovenými cieľmi dizertačnej práce.
2. Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
3. Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Konzultácie so školiteľom.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Pripravenosť na konzultácie so školiteľom, plnenie špecifických úloh zadaných školiteľom, miera samostatnej práce pri plnení úloh.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Type of output: