Dec 15, 2019   1:25 p.m. Ivica
Academic information system

Course syllabus D-DP3E-AI - Dizertačný projekt IIIe (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: D-DP3E-AI
Názov predmetu: Dizertačný projekt IIIe
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade so stanovenými cieľmi dizertačnej práce.
2. Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
3. Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Type of output: