18. 10. 2019  0:51 Lukáš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-NKS - Návrh a kryptoanalýza šifier (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Návrh a kryptoanalýza šifier
Kód predmetu: I-NKS
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad v oblasti návrhu a kryptoanalýzy moderných kryptografických systémov. Na domácich zadaniach sa študent naučí spracúvať informácie z vedeckých časopisov, realizovať vlastný výskum a prezentovať výsledky.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Základy kryptografie
 
Stručná osnova predmetu:
1 Využitie kryptografie v informačnej bezpečnosti, matematické modely šifrovacích primitív, ideálne šifry blokové a prúdové, hashovacie funkcie, asymetrické funkcie
2 Generické útoky: brute-force, meet-in-the-middle, Hellmanov útok, Time-Memory Trade-Off
3 Booleovské funkcie a ich vlastnosti, skladanie B.f., Shannonov prístup k návrhu šifier, súčinová šifra, konfúzia, difúzia, Substitočno-Permutačná Sieť
4 Lineárna a diferenciálna kryptoanalýza SPN
5 Princíp návrhu AES, wide-trail stratégia návrhu šifry
6 Výkonnosť a bezpečnosť AES
7 Používanie a módy blokových šifier, útoky na CBC, útoky na SSL
8 Prúdové šifry – konštrukcie na základe LFSR, RC4, útoky na prúdové šifry
9 Hašovacie funkcie a MAC - konštrukcie, využitie a útoky
10 Asymetrická kryptografia – prehľad konštrukcie vybraných algoritmov, RSA, DSA, ECDSA
11 Asymetrická kryptografia – útoky a bezpečnosť, postkvantová kryptografia
12 Postranné kanály
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DAEMEN, J. -- RIJMEN, V. The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard. Berlin : Springer Verlag London, 2002. 238 s. ISBN 978-3-540-42580-9.
FERGUSON, N. -- SCHNEIER, B. -- KOHNO, T. Cryptography engineering: Design Principles and Practical Applications. Indianapolis : Wiley Publishing, Inc., 2010. 353 s. ISBN 978-0-470-47424-2.
KATZ, J. -- LINDELL, Y. Introduction to Modern cryptography. Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2007. 534 s. ISBN 1-58488-551-3.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Zadania, Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 03. 2019.

Typ výstupu: