19. 10. 2019  14:11 Kristián
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-MSUS - Modelovanie a simulácia udalostných systémov (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Modelovanie a simulácia udalostných systémov
Kód predmetu: I-MSUS
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Mažári (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Milan Mladoniczky (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si prostriedky a metódy modelovania, simulácie, analýzy a syntézy systémov, ktorých základnou charakteristikou sú diskrétne zmeny stavov vyvolané udalosťami. Ďalej je cieľom oboznámiť sa s algoritmami analýzy a syntézy pre konkrétne modelovacie formalizmy, najmä Petriho siete a ukázať ich použitie pri analýze a syntéze systémov v rôznych aplikačných oblastiach.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základné vlastnosti udalostných systémov, dosiahnuteľnosť, ohraničenoť, živosť a deadlocky.

Sekvenčný popis správania v Petriho sieťach.

Štrukturálna analýza a invarianty Petriho sietí.

Analýza živosti v Petriho sieťach. Analýza ohraničenosti v Petriho sieťach.

Analýza deadlockov v Petriho sieťach.

Analýza dosiahnuteľnosti v automatoch a v Petriho sieťach.

Syntéza modelov založených na Petriho sieťach z regulárnych výrazov a automatov.

Nesekvenčné popisy správania udalostných systémov.

Overovanie dosiahnuteľnosti pomocou nesekvenčných procesov.

Algoritmy overovania uskutočniteľnosti sekvenčných a nesekvenčných scenárov.

Syntéza modelov založených na Petriho sieťach z nesekvenčných scenárov.

Príklady použitia analýzy a syntézy v aplikačných oblastiach podnikových procesov, pružných výrobných systémov a komunikačných protokolov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Lectures on Concurrency and Petri Nets, J. Desel, W. Reisig and G. Rozenberg, Springer-Verlag, 2004.
Unified Modeling Language: Superstructure, version 2.0, Object Management Group, 2005.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou prednášok a cvičení. Na cvičeniach sa vypracovávajú menšie zadania, na základe ktorých potom študenti samostatne vypracujú väčšie zadania.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: V priebehu semestra sú plánované dve písomné previerky, každá po 20 bodov. Nutnou podmienkou udelenia kreditov je získanie najmenej polovice maximálneho počtu bodov. Na záverečnej skúške študent môže získať maximálne 60 bodov. Nutnou podmienkou absolvovania predmetu je získanie celkovo najmenej 56 bodov. Známka sa stanoví v zmysle klasifikačnej tabuľky danej Študijným poriadkom STU.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 03. 2019.

Typ výstupu: