19. 2. 2020  2:09 Vlasta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-HI - História informatiky (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: História informatiky
Kód predmetu: B-HI
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: Mgr. Tomáš Fabšič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet má za úlohu oboznámiť záujemcov s postupným vývojom a osamostatnením sa Informatiky ako vednej disciplíny a poukázať na možnosti nových netradičných aplikácií informatiky.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Prvé historické pramene
2. Muži v pozadí: Boole, Babbage,
3. - Turing, Shannon
4. - Von Neuman, Zuse,
5. - Knuth
6. Programovacie jazyky
7. Softvérové inžinierstvo
8. Umelá inteligencia a Expertné systémy
9. Internetová revolúcia
10. Najznámejšie technológie
11. Vízie informatiky
12. Existuje deliaca čiara medzi informatikou a inými vedami?
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
O REGAN, G. A Brief History of Computing. London : Springer Verlag London, 2008. 245 s. ISBN 978-1-84800-083-4.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: 2h prednášky, 1h seminár, prezenčná metóda a semináre práce z histórie informatiky
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Prvá seminárna práca (30%)
Druhá seminárna práca (40%)
Tretia seminárna práca (30%)
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 01. 04. 2019.

Typ výstupu: