20. 10. 2019  2:36 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-LA2 - Lineárna algebra 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-LA2
Názov predmetu: Lineárna algebra 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Lineárna algebra 1 (B-LA1)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú písomné previerky spolu 30 bodov, na získanie prístupu na skúšku treba získať spolu najmenej 15 bodov. Na skúške sa dá získať ešte 70 bodov. Na hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z lineárnej algebry, maticovej algebry, analytickej geometrie v 3-rozmernom priestore a o polynómoch a racionálnych funkciách s reálnymi koeficientami. Dokáže používať eliminačné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Sústavy lineárnych rovníc. Gaussova a Gauss-Jordanova eliminačná metóda
2. Matice a determinanty.
3. Aritmetika v priestore Rn. Lineárna (ne)závislosť, báza.
4. Maticová algebra, výpočet inverznej matice.
5. Polynómy, koreň, Hornerova schéma.
6. Racionálne korene polynómov s celočíéselnými koeficientami.
7. Rozklad na súčin ireducibilných polynómov
8. Racionálne funkcie, elementárne zlomky.
9. Vektory v R3, skalárny a vektorový súčin.
10. Rovnice priamky a roviny
11. Kvadratické formy
12. Kvadratické plochy

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZLATOŠ, P. Lineárna algebra a geometria: Cesta z troch rozmerov s presahmi do príbuzných odborov. Bratislava : Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2011. 741 s. ISBN 978-80-8114-111-9.
MEYER, C D. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra. Philadelphia: Siam, 2000. 718 s. ISBN 0-89871-454-0.
GALANOVÁ, J. -- GATIAL, J. -- KAPRÁLIK, P. Lineárna algebra. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1991. 205 s.

Odporúčaná:
SCHWARZ, Š. Základy náuky o riešení rovníc. Bratislava : Veda, 1968. 454 s.
GLYN, J. Advanced Modern Engineering Mathematics, 4 edition. Harlow: Prentice Hall, 2011. 1055 s. ISBN 0-273-71923-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 266

ABCDEFX
2,6 %6,8 %15,8 %26,3 %38,3 %10,2 %
Vyučujúci: RNDr. Ivica Marinová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Elena Pastuchová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. RNDr. Michal Zajac, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: