15. 10. 2019  13:28 Terézia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-LA2 - Lineárna algebra 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Lineárna algebra 2
Kód predmetu: B-LA2
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: RNDr. Ivica Marinová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Elena Pastuchová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z lineárnej algebry, maticovej algebry, analytickej geometrie v 3-rozmernom priestore a o polynómoch a racionálnych funkciách s reálnymi koeficientami. Dokáže používať eliminačné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Lineárna algebra 1
 
Stručná osnova predmetu:
1. Sústavy lineárnych rovníc. Gaussova a Gauss-Jordanova eliminačná metóda
2. Matice a determinanty.
3. Aritmetika v priestore Rn. Lineárna (ne)závislosť, báza.
4. Maticová algebra, výpočet inverznej matice.
5. Polynómy, koreň, Hornerova schéma.
6. Racionálne korene polynómov s celočíéselnými koeficientami.
7. Rozklad na súčin ireducibilných polynómov
8. Racionálne funkcie, elementárne zlomky.
9. Vektory v R3, skalárny a vektorový súčin.
10. Rovnice priamky a roviny
11. Kvadratické formy
12. Kvadratické plochy

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZLATOŠ, P. Lineárna algebra a geometria: Cesta z troch rozmerov s presahmi do príbuzných odborov. Bratislava : Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT, 2011. 741 s. ISBN 978-80-8114-111-9.
MEYER, C D. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra. Philadelphia: Siam, 2000. 718 s. ISBN 0-89871-454-0.
GALANOVÁ, J. -- GATIAL, J. -- KAPRÁLIK, P. Lineárna algebra. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1991. 205 s.

Odporúčaná:
SCHWARZ, Š. Základy náuky o riešení rovníc. Bratislava : Veda, 1968. 454 s.
GLYN, J. Advanced Modern Engineering Mathematics, 4 edition. Harlow: Prentice Hall, 2011. 1055 s. ISBN 0-273-71923-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky / cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: priebežné testy - 30 bodov, skúška 70 bodov
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: