Oct 22, 2020   5:57 a.m. Sergej
Academic information system

Course syllabus B-MAT1 - Matematika 1 (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: B-MAT1
Názov predmetu: Matematika 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú písomné previerky spolu za 40 bodov, na získanie prístupu ku skúške treba
získať spolu aspoň 20 bodov. Na skúške sa dá získať ešte 60 bodov. Na hodnotenie A je potrebné získať v súčte najmenej 92 bodov, na získanie B najmenej 83 bodov, na získanie C najmenej 74 bodov, na získanie D najmenej 65 bodov a na získanie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti a zručnosti v základoch lineárnej algebry (komplexné čísla, matice, sústavy lineárnych rovníc, determinanty). Ďalej sa oboznámi so základni elementárnych funkcií, bude vedieť počítať niektoré základné typy limít. Naučí sa základom diferenciálneho počtu: bude vedieť počítať derivácie funkcií a aplikovať ich na niektoré základné úlohy matematickej analýzy (lokálne extrémy funkcie, konvexnosť a konkávnosť atď.) Nakoniec získa znalosti z riešenia rôznych úloh o nekonečných radoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:

1. Lineárna algebra
a) reálne a komplexné čísla
b) matice, eliminačné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc
c) determinanty
d) súčet a súčin matíc, inverzná matica

2. Reálne funkcie
a) definícia funkcie, ohraničenosť, párnosť a nepárnosť, elementárne funkcie
b) limita funkcie a postupnosti
c) diferencovateľnosť funkcie, výpočet derivácie

3. Priebeh funkcie
a) asymptoty ku grafu funkcie
b) Rolleova, Lagrangeova veta, monotónnosť funkcie, lokálne extrémy
c) konvexnosť a konkávnosť, inflexný bod

4. Postupnosti a rady
a) konvergentné a divergentné rady, absolútna konvergencia, geometrický rad
b) Cauchyho, D'Alembertovo a Leibnizovo kritérium konvergencie
b) mocninové rady, Taylorova veta a Tazlorov rad
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GALANOVÁ, J. Lineárna algebra . Bratislava: STU Bratislava, 2002.
SABOLOVÁ, M. -- SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 61 s. ISBN 80-227-2269-3.
MARKO, Ľ. Matematická analýza online.  [online]. 2003. URL: http://aladin.elf.stuba.sk/~marko.
STROUD, K. Engineering Mathematics. Hong Kong: Macmillan Presss LTD, 1993.
ŠULKA, R. -- MORAVSKÝ, L. -- SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava : Alfa, 1986. 389 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 740

A
B
C
D
E
FX
2,7 %3,6 %
8,6 %
14,7 %
32,0 %38,4 %
Vyučujúci:
doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Type of output: