22. 10. 2020  21:02 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-MAT1 - Matematika 1 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Matematika 1
Kód predmetu:
B-MAT1
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti a zručnosti v základoch lineárnej algebry (komplexné čísla, matice, sústavy lineárnych rovníc, determinanty). Ďalej sa oboznámi so základni elementárnych funkcií, bude vedieť počítať niektoré základné typy limít. Naučí sa základom diferenciálneho počtu: bude vedieť počítať derivácie funkcií a aplikovať ich na niektoré základné úlohy matematickej analýzy (lokálne extrémy funkcie, konvexnosť a konkávnosť atď.) Nakoniec získa znalosti z riešenia rôznych úloh o nekonečných radoch.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:

1. Lineárna algebra
a) reálne a komplexné čísla
b) matice, eliminačné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc
c) determinanty
d) súčet a súčin matíc, inverzná matica

2. Reálne funkcie
a) definícia funkcie, ohraničenosť, párnosť a nepárnosť, elementárne funkcie
b) limita funkcie a postupnosti
c) diferencovateľnosť funkcie, výpočet derivácie

3. Priebeh funkcie
a) asymptoty ku grafu funkcie
b) Rolleova, Lagrangeova veta, monotónnosť funkcie, lokálne extrémy
c) konvexnosť a konkávnosť, inflexný bod

4. Postupnosti a rady
a) konvergentné a divergentné rady, absolútna konvergencia, geometrický rad
b) Cauchyho, D'Alembertovo a Leibnizovo kritérium konvergencie
b) mocninové rady, Taylorova veta a Tazlorov rad
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GALANOVÁ, J. Lineárna algebra . Bratislava: STU Bratislava, 2002.
SABOLOVÁ, M. -- SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 61 s. ISBN 80-227-2269-3.
MARKO, Ľ. Matematická analýza online.  [online]. 2003. URL: http://aladin.elf.stuba.sk/~marko.
STROUD, K. Engineering Mathematics. Hong Kong: Macmillan Presss LTD, 1993.
ŠULKA, R. -- MORAVSKÝ, L. -- SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava : Alfa, 1986. 389 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Každý týždeň budú dve prednášky po 2 vyučovacie hodiny a jedno cvičenie za 2 vyučovacie hodiny.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
cvičenia 40% - skúška 60%
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: