28. 10. 2020  6:28 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-MAT1 - Matematika 1 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-MAT1
Názov predmetu:
Matematika 1
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Stručná osnova predmetu:

1. Lineárna algebra
a) reálne a komplexné čísla
b) matice, eliminačné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc
c) determinanty
d) súčet a súčin matíc, inverzná matica

2. Reálne funkcie
a) definícia funkcie, ohraničenosť, párnosť a nepárnosť, elementárne funkcie
b) limita funkcie a postupnosti
c) diferencovateľnosť funkcie, výpočet derivácie

3. Priebeh funkcie
a) asymptoty ku grafu funkcie
b) Rolleova, Lagrangeova veta, monotónnosť funkcie, lokálne extrémy
c) konvexnosť a konkávnosť, inflexný bod

4. Postupnosti a rady
a) konvergentné a divergentné rady, absolútna konvergencia, geometrický rad
b) Cauchyho, D'Alembertovo a Leibnizovo kritérium konvergencie
b) mocninové rady, Taylorova veta a Tazlorov rad


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: