Jan 25, 2020   5:38 a.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus B-MAT1 - Matematika 1 (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MAT1
Názov predmetu: Matematika 1
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Stručná osnova predmetu:

1. Lineárna algebra
a) reálne a komplexné čísla
b) matice, eliminačné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc
c) determinanty
d) súčet a súčin matíc, inverzná matica

2. Reálne funkcie
a) definícia funkcie, ohraničenosť, párnosť a nepárnosť, elementárne funkcie
b) limita funkcie a postupnosti
c) diferencovateľnosť funkcie, výpočet derivácie

3. Priebeh funkcie
a) asymptoty ku grafu funkcie
b) Rolleova, Lagrangeova veta, monotónnosť funkcie, lokálne extrémy
c) konvexnosť a konkávnosť, inflexný bod

4. Postupnosti a rady
a) konvergentné a divergentné rady, absolútna konvergencia, geometrický rad
b) Cauchyho, D'Alembertovo a Leibnizovo kritérium konvergencie
b) mocninové rady, Taylorova veta a Tazlorov rad


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Type of output: