24. 1. 2020  18:54 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-OP-AI - Odborná prax (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Odborná prax
Kód predmetu: I-OP-AI
Ukončenie a kredity: zápočet (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať zručnosti a návyky praktickej prípravy (duálneho vzdelávania) v ŠP aplikovaná informatika.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Výber typu odbornej praxe a stanovenie vedúceho praxe / kontaktnej osoby pre technickú odbornú prax.
2. Pravidelná práca na stanovených úlohách.
3. Prezentácia výsledkov praxe.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava: STU Bratislava, 2000.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Odborná prax.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Zápočet za prax.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: