Oct 18, 2019   0:59 a.m. Lukáš
Academic information system

Course syllabus B-BP2-AI - Bakalársky projekt 2 (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-BP2-AI
Názov predmetu: Bakalársky projekt 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Bakalársky projekt 1 (B-BP1-AI)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
posudok a obhajoba projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Aplikovať metódy, prezentácie stavu riešenia v danej problematike a postupy riešenia projektov, ktoré študoval. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
Návrh riešenia. Overenie riešenia. Písomná prezentácia riešenia projektu. Ústna prezentácia výsledkov projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REDHAMMER, R. Ako obhájiť diplomovku: O tom ako úspešne predniesť a obhájiť svoju prácu. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 44 s. ISBN 80-227-0765-1.
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.
KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2007. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4.
Dokumentácia. STN 01 0197. ISO 690: Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra. Apríl 1998. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1998. 32 s.
Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. STN 01 0197. ISO 690-2: Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001. 22 s.
HAMBALÍK, A. Písomné práce a normy: Prezentácia výsledkov - ISO 690. Bratislava : FEI STU, 2006. 93 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 521

ABCDEFX
60,1 %17,7 %10,6 %4,0 %2,9 %4,7 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 6. 2018
Schválil: Dr. rer. nat. Martin Drozda a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 06. 2018.

Type of output: