Oct 27, 2020   10:55 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Course syllabus I-DP2-AI - Diplomový projekt 2 (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-DP2-AI
Názov predmetu:
Diplomový projekt 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
18
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Diplomový projekt 1 (I-DP1-AI)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom, ktorý udeľuje vedúci záverečnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukáže schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení. Dokáže vypracovať písomnú dokumentáciu o riešených problémoch a výsledkoch svojej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Podrobný návrh riešenia.
Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie.
Komplexné overenie riešenia.
Písomné spracovanie návrhu a výsledkov riešenia.
Vypracovanie písomnej dokumentácie.

 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra týkajúca sa oblasti riešenia podľa odporúčania vedúceho práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 444

A
B
C
D
EFX
66,7 %
14,4 %
9,7 %
3,2 %
1,4 %
4,6 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2018
Schválil: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 16. 04. 2018.

Type of output: