12. 12. 2019  23:20 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-DP2-AI - Diplomový projekt 2 (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Diplomový projekt 2
Kód predmetu: I-DP2-AI
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (18 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Eugen Antal, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Bisták, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Štefan Bucz, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Dr. rer. nat. Martin Drozda (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Tomáš Fabšič, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ondrej Gallo, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Oto Haffner, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Hallon, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alexander Hambalík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Viliam Hromada, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Jagelka, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Kocúr, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Igor Kossaczký, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Erik Kučera, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Stanislav Marček, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dominik Sopiak, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Ťapák, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Radoslav Vargic, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marian Vojs, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukáže schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení. Dokáže vypracovať písomnú dokumentáciu o riešených problémoch a výsledkoch svojej práce.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Diplomový projekt 1
 
Stručná osnova predmetu:
Podrobný návrh riešenia.
Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie.
Komplexné overenie riešenia.
Písomné spracovanie návrhu a výsledkov riešenia.
Vypracovanie písomnej dokumentácie.

 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra týkajúca sa oblasti riešenia podľa odporúčania vedúceho práce.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: konzultácia 8 hod. týždenne
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Podľa Študijného poriadku STU.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 16. 04. 2018.

Typ výstupu: