Dec 12, 2019   2:42 p.m. Otília
Academic information system

Course syllabus I-DP2-AI - Diplomový projekt 2 (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-DP2-AI
Názov predmetu: Diplomový projekt 2
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (18 kreditov)
Obsah predmetu:
Podrobný návrh riešenia.
Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie.
Komplexné overenie riešenia.
Písomné spracovanie návrhu a výsledkov riešenia.
Vypracovanie písomnej dokumentácie.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 16. 04. 2018.

Type of output: