Oct 24, 2019   6:06 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Course syllabus I-PPDS - Paralelné programovanie a distribuované systémy (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-PPDS
Názov predmetu: Paralelné programovanie a distribuované systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známky sú prideľované podľa platnej klasifikačnej stupnice FEI na základe študentom vykonanej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Základný prehľad oblasti paralelných a distribuovaných výpočtov. Schopnosť zvážiť optimalizáciu výpočtu pomocou paralelného programovania. Študent získa praktické skúsenosti s analýzou a implementáciou paralelných výpočtov.
 
Stručná osnova predmetu:
1 Úvod do paralelného programovania
2 Hardvérové architektúry paralelných počítačov
3 Modely paralelného programovania
4 Typy paralelizmu
5 Algoritmy distribuovaných výpočtov
6 Pthreads
7 Java threads
8 OpenMP
9 MPI
10 CUDA
11 OpenCl
12 Implementácia a ladenie paralelných programov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GRAMA, A. -- GUPTA, A. -- KARYPIS, G. -- KUMAR, V. Introduction to Parallel Computing. Harlow : Pearson Education Limited, 2003. 636 s. ISBN 0-201-64865-2.
PACHECO, P. An introduction to Parallel Programming. Burlington, Massachusetts: Morgan Kaufmann, 2011. 370 s. ISBN 978-0-12-374260-5.
KIRK, D B. -- HWU, W W. Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach. Amsterdam : Morgan Kaufmann Publishers, 2010. 258 s. ISBN 978-0-12-381472-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 353

ABCDEFX
14,4 %14,2 %25,8 %21,0 %20,4 %4,2 %
Vyučujúci: Dr. rer. nat. Martin Drozda (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Roderik Ploszek (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2018
Schválil: Dr. rer. nat. Martin Drozda a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 16. 04. 2018.

Type of output: