Jan 26, 2020   10:52 p.m. Tamara
Academic information system

Course syllabus D-DP2-AI - Dizertačný projekt II (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Kód predmetu: D-DP2-AI
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Dr. rer. nat. Martin Drozda (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie prehľadu o súčasnom stave výskumu v oblasti témy dizertačnej práce na základe štúdia vedeckej literatúry a vlastných experimentov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
2. Prezentovanie výsledkov analýzy aktuálneho stavu výskumu v oblasti
3. Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Konzultácie so školiteľom.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Pripravenosť na konzultácie so školiteľom, plnenie špecifických úloh zadaných školiteľom, miera samostatnej práce pri plnení úloh.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Type of output: