Jan 28, 2020   2:04 a.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus D-VP3-AI - Vedecká práca III (FEI - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Vedecká práca III
Kód predmetu: D-VP3-AI
Ukončenie a kredity: zápočet (15 kreditov)
 
Vyučujúci: Dr. rer. nat. Martin Drozda (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (skúšajúci)
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (skúšajúci)
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Získať metodologické skúsenosti a návyky nevyhnutné pri samostatnej a tímovej vedeckej práci. Osvojiť si schopnosť publikovania vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Tvorivým výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky akceptovateľné v medzinárodnej komunite vedcov pracujúcej v príslušnej oblasti.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.
2. Plnenie výskumných úloh individuálne a v súčinnosti s riešiteľským kolektívom.
Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
3. Práca na inej projektovej dokumentácii a v prípade možnosti aj na podkladoch, ktorými sa riešiteľský kolektív uchádza o nové projekty a grantové úlohy.
4. Publikovanie vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných vedeckých konferenciách a aktívne prezentovanie dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Konzultácie so školiteľom.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Kvalita publikácií a ohlasov. Pripravenosť na konzultácie so školiteľom, plnenie špecifických úloh zadaných školiteľom, miera samostatnej práce pri plnení úloh.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 30. 07. 2018.

Type of output: