Jan 22, 2020   11:23 p.m. Zora
Academic information system

Course syllabus B-OS - Operačné systémy (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-OS
Názov predmetu: Operačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: (úspešne absolvované Programovanie 2 (B-PROG2) alebo úspešne absolvované Algoritmizácia a programovanie (B-ALPRI)) a úspešne absolvované Objektovo orientované programovanie (B-OOP)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známky sú prideľované podľa platnej klasifikačnej stupnice FEI na základe študentom vykonanej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné vedomosti z oblasti stavby jadra moderných operačných systémov. Oboznámiť sa s používanými algoritmami a štruktúrami jadra OS. Naučiť sa aplikovať teoretické vedomosti v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
1 Úvod do operačných systémov
2 Systémové volania
3 Procesy a vlákna
4 Plánovanie procesov
5 Synchronizácia procesov
6 Uviaznutie procesov
7 Správa pamäti
8 Prideľovanie pamäti
9 Súborový systém
10 Implementácia súborového systému
11 RAID, periférne zariadenia
12 Ochrana a bezpečnosť operačných systémov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SILBERSCHATZ, A. -- GALVIN, P B. -- GAGNE, G. Operating System Concepts. New York : John Wiley & Sons, 2005. 921 s. ISBN 978-0-471-69466-3.
TANENBAUM, A S. Modern operating systems. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1992. 728 s. ISBN 0-13-595752-4.
ŠTEFANOVIČ, J. Základy operačných systémov. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2007. 105 s. ISBN 978-80-227-2586-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 683

ABCDEFX
6,6 %5,0 %8,3 %18,2 %52,3 %9,6 %
Vyučujúci: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Roderik Ploszek (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 03. 2019.

Type of output: