25. 10. 2020  11:56 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-OS - Operačné systémy (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Operačné systémy
Kód predmetu:
B-OS
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci:
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Roderik Ploszek (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné vedomosti z oblasti stavby jadra moderných operačných systémov. Oboznámiť sa s používanými algoritmami a štruktúrami jadra OS. Naučiť sa aplikovať teoretické vedomosti v praxi.
 
Podmieňujúce predmety:
(úspešne absolvované Programovanie 2 alebo úspešne absolvované Algoritmizácia a programovanie) a úspešne absolvované Objektovo orientované programovanie
 
Stručná osnova predmetu:
1 Úvod do operačných systémov
2 Systémové volania
3 Procesy a vlákna
4 Plánovanie procesov
5 Synchronizácia procesov
6 Uviaznutie procesov
7 Správa pamäti
8 Prideľovanie pamäti
9 Súborový systém
10 Implementácia súborového systému
11 RAID, periférne zariadenia
12 Ochrana a bezpečnosť operačných systémov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SILBERSCHATZ, A. -- GALVIN, P B. -- GAGNE, G. Operating System Concepts. New York : John Wiley & Sons, 2005. 921 s. ISBN 978-0-471-69466-3.
TANENBAUM, A S. Modern operating systems. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1992. 728 s. ISBN 0-13-595752-4.
ŠTEFANOVIČ, J. Základy operačných systémov. Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2007. 105 s. ISBN 978-80-227-2586-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky 2h, cvičenia 2h
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Známky sú prideľované podľa platnej klasifikačnej stupnice FEI na základe študentom vykonanej skúšky.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 03. 2019.

Typ výstupu: