Sep 22, 2020   7:47 p.m. Móric
Academic information system

Course syllabus B-PROG2 - Programovanie 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-PROG2
Názov predmetu:
Programovanie 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Programovanie 1 (B-PROG1)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Presné podmienky absolvovania sú oznámené vždy na začiatku semestra. Všeobecne: študent musí získať stanovené minimálne hodnotenie v všetkých zadaných blokoch aktivít: zadania, postupové testy a písomná skúška.

Ak dosiahne minimálne hodnotenie z každej klasifikovanej aktivity, výsledné hodnotenie sa odvádza zo súčtu dosiahnutých bodov podľa klasifikačnej stupnice.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné vedomosti a zručnosti pri návrhu algoritmov a procedurálnom programovaní. Zvládnuť základy programovacieho jazyka C.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy algoritmizácie a programovania, úvod do jazyka C
2. Základné syntaktické prvky jazyka C, tok riadenia, funkcie a podprogramy
3. Premenné, dátové typy, operátory, výrazy, základné I/O
4. Logické výrazy, podmienky, vetvenie
5. Cykly
6. Súborový systém, štandardné knižnice jazyka C
7. Organizácia pamäte, dátový typ smerník
8. Komplexné dátové typy, štruktúry
9. Jednorozmerné polia
10. Znaky a reťazce
11. Dynamická pamäť
12. Viacrozmerné polia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KERNIGHAN, B W. -- RITCHIE, D M. Programovací jazyk C. Brno : Computer Press, 2013. 286 s. ISBN 978-80-251-0897-0.
HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 1. díl. České Budějovice : Nakladatelství KOPP, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7232-383-8.
KADLEC, V. Učíme se programovat v jazyce C. Praha: Computer Press, 2002. 278 s. ISBN 80-7226-715-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 710

A
BCD
E
FX
7,6 %
9,6 %19,0 %28,6 %
22,4 %
12,8 %
Vyučujúci:
Ing. Zuzana Bukovčiková (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Pavol Marák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Dominik Sopiak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Špaček (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Švec (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
6. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: