Oct 18, 2019   5:55 a.m. Lukáš
Academic information system

Course syllabus B-VSA - Vývoj softvérových aplikácií (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-VSA
Názov predmetu: Vývoj softvérových aplikácií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Databázové systémy (B-DBS) a úspešne absolvované Objektovo orientované programovanie (B-OOP) a úspešne absolvované Softvérové inžinierstvo (B-SWI)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je možné získať 40 bodov. Minimum pre prístup na skúšku je 20 bodov.
Na skúške je možné získať 60 bodov. Minimum pre absolvovanie skúšky je 30 bodov.
Výsledne hodnotenie:
A - najmenej 92 bodov
B - najmenej 83 bodov
C - najmenej 74 bodov
D - najmenej 65 bodov
E - najmenej 56 bodov
zo 100 bodov (semester plus skúška)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti s vývojom softvéru založenom na viacvrstvovej klient-server architektúre, objektovo-relačnom mapovaní a MVC vzore. Je schopný navrhnúť a implementovať 3-vrstvovú web aplikáciu nad zložitejším dátovým modelom.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Viacvrstvová klient-server architektúra.
2. Persistentná vrstva: úvod do ORM
3. JPA: konfigurácia DB, mapovanie entít
4. Prezentačná vrstva: Web-servery, web-aplikácie, servlety
5. JSF: základné grafické komponenty
6. JSF: navigácia, konverory, validátory
7. Aplikačná vrstva - EJB, transakcie - JTA
8. Aplikačný server glassfish: administrácia a deployment aplikácií
9. ORM: mapovanie asociácií a dedičnosti
10. Autentifikácia, autorizácia jazyková lokalizácia
11. Monitoring a testovanie web aplikácií
12. Tvorba 3-vrstvovej web-aplikácie nad komplexnejším DB-modelom.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Antonio Goncalves. Beginning Java EE 6 with GlassFish 3, 2nd Edition. Apress (2010)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 607

ABCDEFX
10,4 %12,0 %15,0 %18,3 %30,6 %13,7 %
Vyučujúci: Ing. Eugen Antal, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (zodpovedný za predmet)
RNDr. Igor Kossaczký, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: