Nov 14, 2019   7:32 p.m. Irma
Academic information system

Course syllabus B-VSA - Vývoj softvérových aplikácií (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-VSA
Názov predmetu: Vývoj softvérových aplikácií
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Viacvrstvová klient-server architektúra.
2. Persistentná vrstva: úvod do ORM
3. JPA: konfigurácia DB, mapovanie entít
4. Prezentačná vrstva: Web-servery, web-aplikácie, servlety
5. JSF: základné grafické komponenty
6. JSF: navigácia, konverory, validátory
7. Aplikačná vrstva - EJB, transakcie - JTA
8. Aplikačný server glassfish: administrácia a deployment aplikácií
9. ORM: mapovanie asociácií a dedičnosti
10. Autentifikácia, autorizácia jazyková lokalizácia
11. Monitoring a testovanie web aplikácií
12. Tvorba 3-vrstvovej web-aplikácie nad komplexnejším DB-modelom.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: