Oct 14, 2019   3:32 p.m. Boris
Academic information system

Course syllabus B-MAT1E - Matematika 1 (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Matematika 1
Kód predmetu: B-MAT1E
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. RNDr. Michal Zajac, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov lineárnej algebry a matematickej analýzy. Naučí sa používať eliminačné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc. Naučí sa používať diferenciálny počet reálnej funkcie jednej reálnej premennej na skúmanie vlastností funkcií. Na konkrétnych matematických úlohách sa naučí používať základné techniky riešenia úloh z uvedených oblastí a získa aj prístup k abstraktným matematickým úvahám. Nadobudnuté vedomosti dokáže študent využívať ako komunikačný prostriedok vo fyzikálnych a technických predmetoch.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. reálne a komplexné čísla
2. eliminačné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc
3. determinanty, súčet a súčin matíc, inverzná matica
4. polynomy a racionalne funkcie
5. definícia funkcie, ohraničenosť. párnosť a nepárnosť, definícia periodickej funkcie,
6. limita funkcie a postupnosti
7. diferencovateľnosť funkcie, výpočet derivácie
8. Rolleova, Lagrangeova veta, monotónnosť funkcie, lokálne extrémy
9. konvexnosť a konkávnosť, inflexný bod, asymptoty ku grafu funkcie
10.Postupnosti a rady, konvergentné a divergentné rady
11.Geometrický rad, mocninové rady
12.Taylorova veta a Taylorov rad
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GALANOVÁ, J. Lineárna algebra . Bratislava: STU Bratislava, 2002.
SABOLOVÁ, M. -- SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 61 s. ISBN 80-227-2269-3.
MARKO, Ľ. Matematická analýza online.  [online]. 2003. URL: http://aladin.elf.stuba.sk/~marko.
STROUD, K. Engineering Mathematics. Hong Kong: Macmillan Presss LTD, 1993.
ŠULKA, R. -- MORAVSKÝ, L. -- SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava : Alfa, 1986. 389 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky / cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: priebežné testy - 40 bodov, skúška - 60 bodov
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: